Metli-hankkeessa (Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä, Tekes/EAKR: Dnro 916/31/2012) tutkittiin 1.8.2012 - 30.6.2014 välisenä aikana mahdollisuuksia tuottaa biokaasua (anaerobinen märkäprosessi) ja biohiiltä (HTC-prosessi: Hydro Thermal Carbonication) metsäteollisuuden lietteistä. Hankkeessa tutkittiin jäteveden puhdistuksen yhteydessä syntyviä bio- ja primaarilietteitä, sekä flotaation jälkeistä kemiallista lietettä. Lisäksi tutkimuksen kohteena oli edellä mainittujen jakeiden seos, eli sekaliete, sekä siitä suotonauhapuristimella/ruuvipuristimella kuivaksi puristettu jae. Näistä potentiaalisimmaksi jakeeksi biokaasun tuotannon kannalta osoittautui sekaliete yhdistettynä kuivaksi puristettuun jakeeseen, sekä biohiilen tuotannon osalta kuivaksi puristettu sekaliete. Hankkeen loppuraportti löytyy Linkit välilehdeltä.

Jatkotutkimustarpeeksi Metlistä nousi korkeiden raskasmetallipitoisuuksien ja heikkojen kannattavuuksien valossa mahdollisuus vaikuttaa lietteitten syntymääriin ennaltaehkäisevästi, jota METVIssä tutkitaan. Tämä mahdollistetaan käsittelemällä osa jäteveden sisältämistä orgaanisista yhdisteistä jo jätevesiprosessin alkupäässä erillisen esikäsittely-yksikön avulla. Tällä käsittelyvaihtoehdolla voidaan minimoida tarve käsitellä lietteitä sellaisenaan esikäsittelyn vähentäessä lietteitten syntymääriä jo lähtökohtaisesti. Esikäsittelyn avulla merkittävä osa orgaanisesta kuormituksesta saadaan leikattua ns. UASB-reaktorissa (Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor) ennen jäteveden johtamista varsinaiselle jätevedenpuhdistamolle. UASB-teknologia mahdollistaa samanaikaisesti myös biometaanin tuottamisen jäteveden sisältämistä orgaanisista yhdisteistä parantaen merkittävästi jäteveden käsittelyn energiatehokkuutta.